Vad är en Bouppteckning?

bouppteckning

En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Den ska vara utförd senast tre månader efter dödsfallet och därefter skickas in till Skatteverket. Därefter används den som utgångspunkt för arvskiftet.

Bouppteckningen är en offentlig handling som i de allra flesta fallen måste upprättas när en person har avlidit. Undantaget är om den avlidne saknar tillgångar eller endast har tillgångar som täcker begravningskostnaderna. Då kan det räcka med att man gör en dödsboanmälan. Man behöver i dessa fall kontakta Socialnämnden i sin kommun, så får de avgöra om det behöver upprättas en bouppteckning eller ej.

Skatteverket
Om man ska göra bouppteckningen själv, så använder man Skatteverkets blankett. Skatteverket skickar vanligtvis ut blankett och broschyr till den avlidnes dödsbo. Det går även att beställa dem från Skatteverket.

När blanketten är ifylld skickas den in till Skatteverket. Skatteverket har tre kontor som handlägger bouppteckningar. De ligger i Härnösand, Kalmar och Visby. Vilket kontor blanketten ska skickas till är beroende av var den avlidne var folkbokförd.

Bouppgivare och Förrättningsmän
Den person som bäst känner till dödsboets egendom ska lämna uppgifter om boet. Denna person brukar benämnas bouppgivare och kan t ex vara en efterlevande make. Därefter ska man utse två förrättningsmän som har i uppgift att förrätta bouppteckningen och intyga att boet har värderats på ett riktigt sätt. Kravet på förrättningsmännen är att de ska vara kunniga och trovärdiga och får inte vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa.

Förrättningsdag
Dagen då bouppteckningen förrättas kallas förrättningsdag. Den ska ske inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan skrivas under och skickas in till Skatteverket inom en månad. Om man har problem att hinna med bouppteckningen inom tre månader kan man ansöka om anstånd hos Skatteverket.

Bouppgivaren och minst en förrättningsman måste närvara på förrättningsdagen. Dödsbodelägare och arvingar kan välja att inte närvara eller närvara via ombud om de inte kan eller vill närvara själva. Samtliga inblandade ska i god tid få en kallelse med information om tid och plats för bouppteckningen.

Innehåll
Bouppteckningen ska innehålla den avlidnes tillgångar och skulder. Det ska även framgå vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Om den avlidne var gift ska även den efterlevandes tillgångar och skulder finnas med. Eventuell samboegendom ska också anges om den efterlevande sambon begär bodelning.

Kostnad
Om man som nära anhörig kan och vill göra arbetet med bouppteckningen själv och anlitar vänner som förrättningsmän, så behöver det inte kosta någonting att upprätta en bouppteckning. Det kan dock vara enklare och ta hjälp av experter som är vet vad som behöver göras. En enklare bouppteckning brukar kosta minst 5 000 kr. Är den mer omfattande kan det förstås bli dyrare, då man vanligtvis betalar timpenning till den som förrättar bouppteckningen. Be om offert innan, så ni får en uppfattning om kostnaden. Kostnaden för bouppteckningen betalas av dödsboet.

Handläggning
Man bör vara beredd på att det ibland kan ta lång tid att få en bouppteckning godkänd. Om det innebär problem att inte kunna utföra ekonomiska transaktioner, kan man ansöka för förtur hos Skatteverket. Det kan t ex handla om att man behöver sälja någon tillgång som annars riskerar att tappa värde snabbt.

Om man upptäcker att något har blivit fel i bouppteckningen eller om nya tillgångar eller skulder blir kända efter att blanketten har skickats in ska göra en tilläggsbouppteckning. Den upprättas på samma sätt och med en likadan blankett. Den ska utföras inom en månad från att felaktigheten upptäcktes.

När bouppteckningen är godkänd av Skatteverket, kan man gå vidare med genomföra arvskiftet och upplösa dödsboet.