Bouppteckning till fast pris! Vi vägleder er genom alla moment, besvarar samtliga era frågor och ser till att er bouppteckning blir korrekt!
ENDAST 3.900 kr!

Varför Bouppteckning.se?

FAST PRIS

Vi har samma låga pris för alla uppdrag. Vi har ingen rörlig kostnad eller några andra tillägg.

SNABBT

Vi startar ert ärende på direkten och ser till att bouppteckningen blir klar så fort som möjligt.

ENKELT

Vi har delat upp processen i små enkla steg med tydliga instruktioner och användarvänliga formulär.

PÅ ERA VILLKOR

Allt sker i ert tempo. All kommunikation sker via internet och ni svarar när det passar er.

TRYGGT

Vi är specialister på bouppteckningar och arbetar metodiskt för att säkerställa att allt blir korrekt.

KORREKTA DOKUMENT

Vi sammanställer bouppteckningen och kallelsebrev samt tillhandahåller specifika avtal vid behov.

Tidigare kunder

Redo att sätta igång?

Om tjänsten

 • Vi vägleder er via mejl och ni får tydliga instruktioner om vilken information vi behöver från er.
 • Uppgifter lämnar ni via användarvänliga webbformulär och e-post.
 • Ni kan när som helst ställa frågor och få rådgivning kring er bouppteckning.
 • Vi kontrollerar att allt är korrekt och sammanställer sedan bouppteckning, kallelser och eventuella övriga dokument.

Det är enkelt att ta hjälp av oss! Våra formulär är användarvänliga och ni behöver endast ha grundläggande datakunskaper. Vi hjälper självklart även till med teknisk support om det är något ni inte förstår!

Ni bör kunna utföra följande:

 • Skicka och ta emot e-post.
 • Fylla i webbformulär.
 • Skriva ut och kopiera dokument.

Vi hjälper er med bouppteckningens alla moment! Det inkluderar bl a att vi:

 • Vägleder er genom alla moment och ger tydliga instruktioner.
 • Ger råd och besvarar samtliga era frågor.
 • Reder ut er arvssituation och tar reda på vilka som ska kallas till förrättningen.
 • Sammanställer bouppteckningen så den blir korrekt.
 • Skapar korrekta kallelser.
 • Bistår med mallar, avtal, blanketter och fullmakter vid behov.
 • Kontrollerar att rätt bilagor bifogas.

Ni kommer att behöva hjälpa till med följande uppgifter:

 • Besvara frågor om den avlidnes arvssituation.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes anhöriga.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Skriva ut, kopiera och posta dokument.
 • Bistå med två förrättningsmän till förrättningsdagen (kan t ex vara vänner, partner eller släktingar som inte ärver).

Vi har ett fast pris på endast 3.900 kr – oavsett omfattning på uppdraget! Vi har ingen rörlig kostnad eller några andra tillägg, så ni kan vara trygga när ni beställer bouppteckningen hos oss.

Anledningen till att vi hålla ett så lågt pris är att vi har skapat en väldigt tidseffektiv process – utan att dra ner på kvalitén i tjänsten. Vi utför endast bouppteckningsuppdrag och behöver inte växla mellan olika arbetsuppgifter. All kommunikation sker smidigt och varken vi eller kunden behöver lägga ner tid på långa möten. Eftersom vi endast finns på nätet, så behöver vi heller inte ha några dyra lokaler.

Faktura skickas ut när bouppteckningen är sammanställd. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid beställning sker sedvanlig kreditupplysning av beställaren. Det är beställaren som är ansvarig för att betalning sker, men det är dödsboet som ska bekosta bouppteckningen. Om man inte kan betala från dödsboet på direkten, så kan man reglera utlägget i samband med arvskiftet.

Om beställaren har betalningsanmärkningar eller bor utomlands, så behöver tjänsten betalas i förskott.

Nej, tyvärr. För att kunna bibehålla ett lågt fast pris tar vi endast emot bouppteckningar där den avlidne var svensk medborgare och bosatt i Sverige.

Man får räkna med att det tar totalt ca 2 månader innan bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Vår handläggningstid är ca 2 dagar om kunden har all information om dödsboet redo. Därefter bör kallelser skickas ut minst 14 dagar innan förrättningsdagen. Slutligen tar Skatteverkets hantering ca 1-2 månader beroende på hur komplicerat ärendet är och belastningen på det aktuella kontoret.

Nej, vi hjälper endast till med bouppteckningar. Bodelning och arvskifte kan ofta arvingarna utföra själva. Det är privata handlingar som inte behöver registreras hos någon myndighet. Man måste komma överens om hur tillgångarna ska fördelas och sedan upprätta ett dokument som samtliga skriver under.

Nej, vi har ingen rätt att företräda dödsboet eller hantera dess tillgångar.

Villkoren finns i slutet av beställningsformuläret eller via denna länk!

Fler frågor eller funderingar?

Allmänt om Bouppteckning

En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Den ska vara utförd senast tre månader efter dödsfallet. Därefter ska den skickas in till Skatteverket för godkännande. När Skatteverket har godkänt bouppteckningen, används den som utgångspunkt för arvskiftet och legitimationshandling för dödsboet.

Bouppgivare och förrättningsmän

Den person som bäst känner till dödsboets egendom ska lämna uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder. Denna person benämns bouppgivare och kan till exempel vara en efterlevande maka/make/partner. Bouppgivaren är ansvarig för bouppteckningen blir utförd och bestämmer tid för förrättningen. Bouppgivaren ska även utse två förrättningsmän som ska kontrollera att bouppteckningen är korrekt. Förrättningsmännen ska vara två utomstående personer som inte är arvingar.

Förrättningsdag

Dagen då alla arvingar och förrättningsmännen träffas kallas för förrättningsdagen. På förrättningsdagen ska man gå igenom bouppteckningen och informera alla om dödsboets tillgångar och skulder samt eventuella arvssituationer. Därefter ska bouppgivaren och förrättningsmännen skriva under dokumentet och intyga att allt är korrekt. Dokumentet måste sedan skickas till Skatteverket inom en månad.

Kallelse och närvaro

Bouppgivaren och minst en förrättningsman måste närvara på förrättningsdagen. Dödsbodelägare och arvingar kan välja att inte närvara. De kan även välja att ge fullmakt till någon annan om de inte kan eller vill närvara. Samtliga inblandade ska i god tid få en kallelse med information om tid och plats för förrättningsdagen.

Bouppteckningens innehåll

Det finns ingen specifik mall för hur bouppteckningen måste utformas, men det finns regler vad en bouppteckning ska innehålla. Det är viktigt att man känner till dessa regler, så man inte missar något som har betydelse för arvskiftet.

En bouppteckning ska innehålla följande uppgifter:

 • Uppgifter om den avlidne.
 • Uppgifter om dödsbodelägare och eventuella efterarvingar och testamentstagare.
 • Uppgifter om ingivaren, dvs den person som företräder dödsboet gentemot Skatteverket.
 • Övriga upplysningar, till exempel äktenskapsförord, testamente, särkullbarns arvsavståenden, sambo begär bodelning, efterlevande make begär jämkning, m.m.
 • Den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Den efterlevandes tillgångar och skulder (om den avlidne var gift).
 • Den efterlevandes sambons samboegendom (om efterlevande sambo begär bodelning).
 • Uppgifter om förrättningsdag och förrättningsmän.
 • Försäkran och underskrifter från bouppgivare och förrättningsmän.
 • Eventuella bilagor med till exempel kallelsebevis, fullmakter, testamente, arvsavstående eller något annat avtal.

Tilläggsbouppteckning

Om man upptäcker att något har blivit fel i bouppteckningen eller om nya tillgångar eller skulder blir kända efter att bouppteckningen har skickats in ska göra en tilläggsbouppteckning. Den upprättas på samma sätt och alla personer ska kallas till förrättning en gång till. Den ska utföras inom en månad från att felaktigheten upptäcktes.

Bouppteckningen är offentlig handling och huvudregeln säger att den är obligatorisk och ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Det framgår av Ärvdabalken 20 kap, 1 §. Läs hela lagtexten här!

Dödsboanmälan

Undantag från huvudregeln kan ske om den avlidne saknar tillgångar eller inte har tillgångar som täcker begravningskostnaderna. Då kan man istället få göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som ska ske inom två månader från dödsdagen. Om man anser att det är aktuellt med en dödsboanmälan, så behöver någon av dödsbodelägarna vända sig till socialkontoret i den kommun den avlidne var folkbokförd. Socialkontoret avgör sedan om det går att göra en dödsboanmälan eller ej. Blankett får man från Skatteverket om kommunen beslutar om dödsboanmälan.

En godkänd och registrerad bouppteckning har bl a följande funktioner:

 • Fungerar som en legitimationshandling för dödsboet.
 • Används som underlag för bodelning och arvskifte.
 • Används för att kunna avsluta den avlidnes konton.
 • Används för att kunna ändra lagfart på eventuell fastighet.
 • Underlättar för fordringsägare att bevaka sina intressen.
 • Används i vissa fall som underlag för framtida arvskiften.
 • Vid släktforskning för att kartlägga släktskap och få inblick i sina förfäder liv.

Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för att bouppteckningen blir förrättad inom tre månader och inskickad till Skatteverket senast en månad senare. Den person som tar hand om den avlidnes egendom (vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo), har det yttersta ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det saknas dödsbodelägare, kan Skatteverket utse en särskild bouppteckningsförrättare.

Om inte bouppteckningen utförs i tid kan Skatteverket utföra ett vitesföreläggande. Den som är skyldig att lämna in bouppteckningen får då en uppmaning att skicka in handlingarna inom ett visst datum. Annars får den inlämningsskyldige betala en viss summa. Skatteverket kan även bestämma att någon annan ska utföra bouppteckningen. Denna person får då betalt av dödsboet för att utföra bouppteckningen.

När bouppteckningen är godkänd av Skatteverket kan dödsboet avvecklas och arvskifte ske. Detta sker i två eller tre steg.

Betala skulder

Det första steget är att man betala dödsboets skulder. Begravnings- och bouppteckningsskulder är prioriterade skulder om inte tillgångarna i dödsboet räcker till att betala samtliga skulder. Skulder som inte kan lösas på direkten, exempelvis bolån, kan man hantera senare i arvskiftet.

Eventuell bodelning

Därefter sker eventuellt en bodelning. Bodelning utförs alltid om den avlidne var gift. Om den avlidne var sambo, så utförs bodelning om den efterlevande sambon har begärt det.

Arvskifte

Slutligen utförs arvskiftet. Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga dödsbodelägare och inget som ska rapporteras till någon myndighet. Samtliga delägare måste godkänna arvskiftet och skriva under avtalet.  Om det finns några legat ska dessa delas ut först. Legat är specifika saker eller en summa som den avlidne har testamenterat bort. Därefter fördelas tillgångarna mellan dödsbodelägarna. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut.